Metodecenter for velfærd

Metodecenter bygger bro til praksis gennem forskningsprojekter 

Holstebro Kommune og VIA University College har i fællesskab stiftet Metodecenter for Velfærd. Centret udvikler i tæt samarbejde med fagfolk fra kommuner, regioner og erhvervslivet nye idéer til, hvordan fremtidige velfærdsløsninger kan se ud på social- og sundhedsområdet. 

Om centret

 • Baggrund og formål

  Metodecentret kvalitetssikrer nye og eksisterende indsatser inden for social- og sndhedsområdet.

  I de kommende år skal den danske velfærdssektor kunne imødekomme et stigende krav om øget kvalitet for færre ressourcer. Det stiller krav om nye innovative velfærdsløsninger. 

  Holstebro Kommune og VIA University College har i samarbejde etableret Metodecenter for Velfærd. I centret skal forskere fra VIA i samarbejde med fagfolk fra kommuner og regioner udvikle nye idéer til, hvordan fremtidige løsninger på social- og sundhedsområdet kan se ud. 

  Metodecentret er et udviklingscenter, som har til opgave at skabe et innovativt miljø, hvor kvalitetsudvikling, nye effektive velfærdsløsninger og uddannelser kan udvikles i et tværprofessionelt miljø. 

  Centret udvikler, afprøver, evaluerer og implementerer nye indsatser og behandlingsmetoder, som kan forbedre kvaliteten og ressourceudnyttelsen på forskellige kommunale- og uddannelsesmæssige områder. Centrets projekter kvalificerer nye ideer og eksisterende indsatser, så de hviler på et vidensbaseret grundlag og får vurderet deres sociale og økonomiske potentiale.


 • Igangværende projekter

  Vi udvikler nye behandlingsmetoder og indsatser til social- og sundhedsområdet.

  Lærerstart i Holstebro Kommune (Bilag D)

  Projektet udspringer af VIA Profession & Uddannelse, Center for forskning & udvikling, og tager afsæt i advarsler om en kommende lærermangel. Projektet består dels af et landsdækkende survey om lærerstartsordninger og dels af at udvikle og afprøve en specifik model for lærestartsordning.

  Til det landsdækkende survey er samarbejdsparterne: Danmarks Lærer Forening, Skolelederforeningen, forvaltningschef foreningen for området, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut.

  Mere om projektet:

  Se projektbeskrivelse (pdf) 

  Kontakt

  Frede Krøjgaard
  Lektor
  Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum
  T: +45 87 55 32 59
  E: fk@via.dk


  Forebyggende sygefravær

  Evaluering af en forebyggende indsats mod sygemelding på grund af psykiske belastningsreaktioner, stress og depression. Formålet er at fastholde borgeren i arbejde eller styrke overgangen til andet job eller fleksjob.

  Projektet løber til og med 2017 og er initieret af Social & Arbejdsmarked, Holstebro Kommune.

  Læs mere om indsatsen her.

  PALS og evidens i en Holstebro-kontekst

  Virker PALS som evidensbaseret program i en dansk skolekontekst? Amerikansk studie påviser at PALS har en signifikant positiv effekt på aggressiv- og forstyrrende adfærd i skolen. Studiet viser at der er 33 pct. mindre sandsynlighed for, at børnene i PALS skoler registreres med adfærdsmæssige uregelmæssigheder, som fx at komme for sent, respektløs adfærd eller skulkeri (Bradshaw, Waasdorp, Leaf, 2012).

  Lignende forskning er netop offentliggjort i Norge med en konklusion om at PALS programmet er virksomt i forhold til at forebygge og reducere niveauet af problemadfærd i skolen samt mulighederne for at skabe læring i klassen (Sørlie, M-A., & Ogden, T. 2015).

  Der findes endnu ingen dokumenteret effekt af anvendelsen af PALS i Danmark, men en evaluering fra 2012 foretaget af SFI konkluderer, at 4 ud af 5 ansatte på PALS-skoler i Danmark oplever, at programmet har forbedret deres evne til at håndtere vanskelige elever. Endvidere vurderes klassemiljøet gennemgående for alle PALS-skoler at være forbedret.

  Projektets formål er at undersøge effekten af PALS programmet på børns trivsel og læring.

  Kontakt

  Mikael Birkelund Jensen-Johansen
  T: +45 87 55 33 86
  E: mbjj@via.dk


  Etisk laboratorium – konceptudvikling

  Projektet er i en udviklingsfase, hvor en EU Interreg fase 1 ansøgning er afsendt foråret 2016, og der arbejdes i øjeblikket på en større national fondsansøgning. : ”How to get to know the world of those we take care of? – Experimental ethic lab in the western part of Denmark.

  Et internationalt samarbejde med 5 strategiske partnerskaber i EU, herunder sTimul labs i Belgien og Holland om at etablere et eksperimenterende læringsrum for både praksismedarbejdere og studerende. Vi vil op-bygge et etisk lab, hvor professionelle sygeplejersker, terapeuter, socialrådgivere, undervisere og studeren-de eksperimenterer med i etiske værdier og dilemmaer, generiske kompetencer gennem kommunikations-træning, simulering, rollespil, effectuation, supervision og refleksion.

  Projektet hører til i kategorien ”social innovation og entreprenørskab” og forventes finansieret gennem fondsmidler, private donationer samt salg af kursuspakker til uddannelser, kommuner og regioner. Vi vil lade os inspirere af samarbejdet med sTimul i Belgien og Holland som har drevet lignende labs med succes i 7 år.

  Fordelen ved projektet er dets skalérbarhed: Vi kan, afhængigt af fagligt og økonomisk ambitionsniveau, blot etablere mindre eksperimenter af afgrænset varighed og undersøge den læringsmæssige værdi for hhv. praksis og for uddannelse. Vi kan også øge ambitionsniveauet betragteligt og etablere et fysisk hus, med plads til overnattende ”beboere” og ”plejere” som kan eksperimentere med mange forskellige borger-grupper og forskellige plejebehov.

  Kontakt

  Susanne Buch Nielsen
  Lektor, Cand.mag
  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
  T: +45 87 55 22 71
  E: sbn@via.dk


  Håndhygiejne i daginstitutioner 2.0

  Efterfølger til et praksisnært innovationsprojekt fra 2015 forankret i et samarbejde imellem pædagoguddannelsen, sygeplejerske uddannelsen VIA Holstebro og Dagtilbudsområdet i Holstebro Kommune.

  Unge parat til uddannelse 2.0

  Efterfølger til et praksisnært innovationsprojekt fra 2015 forankret i et samarbejde imellem flere uddannelser i VIA Holstebro og den specialiserede ungeindsats.

  Sygeplejersken i primærsektoren 2.0

  Efterfølger til et praksisnært innovationsprojekt fra 2015, forankret i et samarbejde imellem i VIA og Holstebro Kommune.

 • Afsluttede projekter 

  Vi udvikler nye behandlingsmetoder og indsatser til social- og sundhedsområdet.

  Håndhygiejne i daginstitutioner

  Projektet undersøger håndhygiejnen i daginstitutioner, og hvilke konkrete muligheder og barrierer der eksisterer blandt medarbejdere, børn og studerende for at skabe en bedre håndhygiejne i institutionernes hverdag.

  Målet er at mindske smittespredning og øge håndhygiejnen gennem varige ændringer af adfærden i daginstitutionernes daglige rutiner og praktiske indretning. Konkret udarbejder projektet nye og kvalificere eksisterende aktiviteter, som skaber bedre håndhygiejne blandt børn og voksne i kommunens daginstitutioner. Projektet involverede studerende fra pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

  Projektperiode: 2015 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projekttype: Medarbejderdrevet praksisnært innovationsprojekt

  Projektgruppe:
  Karen Møller-Jensen, cand. mag., Pædagoguddannelsen, VIA Holstebro
  Kirsten Nielsen, cand. cur. phd, Sygeplejerskeuddannelsen, VIA campus Holstebro
  Lene Dal Vestergaard, Pædagog, Daginstitutionen Kærnen, Holstebro
  Lisbeth Brun Andersen, cand. cur, Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Holstebro
  Lone Madsen, pædagog, Daginstitutionen Kærnen, Holstebro

  Projektleder:

  Mikael Birkelund Jensen -Johansen, cand.psyk., ph.d.
  Metodecenter for Velfærd,
  mbjj@via.dk

  Samarbejdspartnere

  Holstebro Kommune, Børn og unge, dagtilbud v. Carsten Esager Sørensen, dagtilbudschef
  Vestjysk Infektionshygiejne Ian Gottlieb, hygiejnesygeplejerske
  Den Integrerede Institution Kærnen, Holstebro Søren Frøstrup-Agger, leder
  Studentervæksthuset, VIA Holstebro Sebastian Landgren,
  Fysioterapeutuddannelsen, VIA Holstebro


  Aktivitetsfastholdelse, trivsel og sundhed blandt unge kontanthjælpsmodtagere

  Projektets belyser Holstebro Kommunes tværfaglige indsatser i forhold til unge kontanthjælpsmodtagere gennem en kortlægning af konkrete aktiviteter i kommunens ungeindsat. Kortlægningen fokuserer på de indsatser, som øger fastholdelsen af de unge i uddannelse eller job.

  Målet er at udarbejde nye og kvalificere eksisterende aktiviteter, der sikrer, at en større del af de unge holder fast i job eller uddannelse og samtidig oplever større trivsel, livskvalitet og selvbestemmelse.

  Projektet er et samarbejde mellem Ungeindsatsen, Jobcenter i Holstebro, VIA Metodecenter for Velfærd, VIA Socialpædagogik & Socialt arbejde og studerende fra VIA University College.

  Projektgruppe:
  Astrid Marie Lauridsen, Lektor VIA Ernæring- og sundhed & Global Nutrition and Health 
  Anne-Mette Kjær, lektor, VIA Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro 
  Lone Vesterby, VIA Socialrådgiveruddannelsen Holstebro 
  Mikael Svankjær Kristensen, Ungeteamet
  Dorte Frejo Rasmussen, Ungeteamet 
  Tinna Søgaard Andersen, Uddannelsesteamet 
  Conny Tagmose Jensen, Uddannelsesteamet

  Projektleder:

  Mikael Birkelund Jensen-Johansen, ph.d.
  Metodecenter for Velfærd 
  M: mbjj@via.dk

  Ole Westergaard, Jobcenterchef
  Holstebro Kommune, Jobcentret, Den specialiserede ungeindsats
  E: ole.westergaard@holstebro.dk


  Fremtidens særlige primærsygeplejerskefunktion til fremtidens social- og sundhedsudfordringer i Holstebro Kommune

  Projektets overordnede formål er at beskrive primærsygeplejerskens fremtidige funktioner, opgaver og kompetencer i forhold til fremtidens social- og sundhedsudfordringer i Kommunen. Det omfatter også denne funktion i kommunens sundhedscenter og i almen lægepraksis.

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder:

  Mikael Birkelund Jensen-Johansen, ph.d.
  Metodecenter for Velfærd 
  M: mbjj@via.dk


  At få brystkræft - oplevelser i overgangen fra diagnose til behandling

  Formålet med projektet er at give et detaljeret indblik i de behov, kvinder med nyligt diagnosticeret brystkræft har i overgangen fra rask til at være i behandling for brystkræft. 

  Der er særlig fokus på at identificere de psykologiske, sociale og fysiske behov, som kvinderne har og identificere karakteristika i overgangen efter at være blevet diagnosticeret. Desuden vil undersøgelsen beskrive de barrierer og muligheder der er, for at kvinderne i denne overgang kan bruge støtten fra fagfolk i sundhedssektoren.

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Artikel: Forskningsprojekt vil styrke brystkræftpatienter psykisk 

  Projektleder

  Jette Henriksen
  Sygeplejerskeuddannelsen
  M: jhen@via.dk
  T: +45 87 55 22 63

 • Kontakt os

  Vi samarbejder med borgere, erhvervslivet og frivillige organisationer om at skabe nye løsninger på velfærdssamfundets udfordringer.

  Vi er altid interesseret i at indgå nye forskning- og udviklingsprojekter.

  Er du interesseret i at indgå i et samarbejde med os, eller har du spørgsmål til centret, er du velkommen til at kontakte:

  Mikael Birkelund Jensen-Johansen, Ph.d.
  Leder af Metodecenter for Velfærd i Holstebro
  T: +45 87 55 33 86
  E: mbjj@via.dk

  Steffen Barstad
  Sekretariatsleder, Holstebro Kommune
  T: +45 96 11 41 02
  E: Steffen.Barstad@holstebro.dk

  Lars Peter Bech Kjeldsen
  Forsknings- og Udviklingschef, VIA Sundhed
  T: +45 87 55 17 16
  E: jpbk@via.dk

  Spørgsmål om GDPR kan rettes til

  VIAs databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  T: +45 87 55 18 24
  E: dpo@via.dk

  Læs om VIAs Cookie og privatlivspolitik

  Webtilgængelighedserklæring.